DEFINICJA POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

 • Sklep Internetowy zwany dalej w Regulaminie „Sklepem” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.centrum-ogrodnicze.online l i innych witryn TOP-PLANT, za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zakupów Towarów od Sprzedającego.
 • Sprzedający – Krzysztof Woroch, adres: ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin, REGON 220815312, NIP 5850203086, adres e-mail: info@centrum-ogrodnicze.online, nr telefonu do kontaktu (+48) 731 410 390
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.).
 • Strona/ Strony – strony umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu tj. Klient dokonujący zakupu Towaru oraz Sprzedający.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zawarta z chwilą przyjęcia przez Sklep zamówienia Klienta.
 • Towary – rzeczy ruchome, dostępne w Sklepie, będące przedmiotem umowy sprzedaży.
 • Cena – cena Towaru zamieszona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).
 • Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie Sklepu, za pomocą, której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów oraz sprawdzić status płatności i zamówienia.
 • Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.
 • Miejsce wykonania umowy – miejsce realizacji dostawy Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyjątkowo inny kraj po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, określający zasady zawieranych umów sprzedaży pomiędzy stronami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania Klientów ze Sklepu.
 • Ustawa – odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 r.  (Dz. U.  2016 r. poz. 380 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), a także Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 poz. 1489).
 • Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 KC).
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (art. 2 ustawy o prawach konsumenta).
 • Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa z konsumentem zawarta:
  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
  • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami; (art. 2 ustawy o prawach konsumenta).

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.centrum-ogrodnicze.online prowadzony jest przez Sprzedającego, za pośrednictwem którego, sprzedawane są Towary znajdujące się w jego ofercie, przy wykorzystaniu Internetu.
 2. Prezentowane na stronie informacje na temat Towarów oraz ich ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego www.centrum-ogrodnicze.online
 3. Sklep otwarty jest 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Z tego względu może się zdarzyć, że zamówiony przez Klienta Towar został już sprzedany tego dnia. O zaistniałej sytuacji Sklep informuje i  kontaktuje się z Klientem w sprawie realizacji zamówienia częściowego bądź jego anulowania na życzenie Klienta.
 4. Warunkiem korzystania z usług sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient składając zmówienie, akceptuje treść Regulaminu.
 5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszystkich postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin określa podstawowe zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedającego.
 7. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu i adresowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.
 8. Sprzedający zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem Klienta. Korzystanie ze Sklepu po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu równoznaczne jest ze zgodą Klienta na te zmiany.
 9. Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez skorzystanie i wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
  Podstawowym warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie przez Klienta dokładnych i prawdziwych danych adresowych wskazanych w Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwy kontakt z Klientem ze strony Sklepu.
 10. Sklep zastrzega prawo do błędów na stronie Sklepu internetowego z przyczyn technicznych, jak również z przyczyn niezależnych od Sprzedającego i prawo do odmowy lub ograniczenia sprzedaży każdego Towaru Klientowi bez podania przyczyn.

§ 2
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia poprzez Formularz Zamówień dostępnego na stronie Sklepu www.centrum-ogrodnicze.online, jak również telefonicznie.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 3. Przed wysłaniem zamówienia, na etapie jego składania, Klient ma możliwość weryfikacji i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. dane Klienta, czy formy płatności, a także asortymentu i ilości zamówienia).
 4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta po złożeniu skutecznego zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Sklep, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się skuteczna.
 5. Wszystkie informacje zwarte na stronie Sklepu, odnoszące się do Towarów w tym ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC, lecz zaproszenie do zwarcia umowy zgodnie z art. 71 KC.
 6. Sklep www.centrum-ogrodnicze.online prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, przy czym zamówienia złożone w piątki, soboty, niedziele oraz święta będą realizowane nie wcześniej, niż w następnym dniu roboczym.

§ 3
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY

 1.  Po złożeniu zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Stronami.
 2. Potwierdzenie zamówienia zawiera w szczególności: istotne dane dotyczące złożonego przez Klienta zamówienia, w tym dane identyfikujące Sklep, adres pod który Klient może składać reklamacje, koszt dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru.
 3. Zamówienie Klienta, który nie udziela odpowiedzi na zapytanie Sklepu w sprawie złożonego zamówienia poprzez korespondencję elektroniczną lub nie odbiera telefonu, którego numer podał podczas składania zamówienia przez okres 3 dni, będzie uznawane za nieważne oraz usuwane z bazy zamówień.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie dla Klienta treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
 5. Dane przekazywane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzane przez Sklep, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz. 922).
 6. Podane dane osobowe są udostępnione przez Klienta dobrowolnie, a zgoda na ich przetwarzanie przez Sklep jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 7. Podanie danych osobowych niezbędnych w Formularzu Zamówienia lub w Formularzu Rejestracji oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji umowy sprzedaż, a także w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora danych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 i ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedający. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych Klientów żadnym innym odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy zarejestrowany w Sklepie Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy oraz ich poprawiania, a ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w w/w. Ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu co do przetwarzania danych i wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 9. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu, informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego. Zgoda taka obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 r. poz. 1489).

§ 4
CENA TOWARU

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Podana przy Towarze cena nie zawiera informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem §3
  pkt.1 Regulaminu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania kampanii promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków kampanii promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocji, rabatów, upustów cenowych nie łączy się, chyba że ustalono inaczej, albo o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówienia następuję według kolejności wpływania przyjętych i potwierdzonych zamówień na te Towary przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Informacja o cenie podawana na stronie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-maila, z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie do zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

§ 5
TOWAR

 1. Sklep zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym cenę na stronie internetowej Sklepu www.centrum-ogrodnicze.online, przy opisie danego Produktu.
 2. W przypadku braku dostępności Towaru (wyczerpania bądź innych przyczyn), Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie Sklepu lub produkt usuwany jest ze strony internetowej Sklepu.
 3. W przypadku kiedy Sklep zmieścił informację od niedostępności Towaru już po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji tego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 dni, licząc od dnia zwarcia umowy. W tej sytuacji, jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną cenę za Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni od odstąpienia od umowy przez Sklep. Sklep dokona zwrotu  przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał i użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Klient ma również możliwość podjęcia decyzji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia z uwagi na oczekiwania na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny albo anulowania całości zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów, wprowadzania nowych Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na już złożone i przyjęte zamówienie.
 6. Sklep zastrzega, że mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie Towarów prezentowanych i pokazywanych na zdjęciach w stosunku do rzeczywistości. Prezentowane zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

§ 6
TERMINY I SPOSÓB DOSTAWY

 1. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, na bieżąco, z wyjątkiem czwartków, piątków oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Czwartki i piątki wykluczone są z dni wysyłkowych ze względu na charakter sprzedawanych produktów (wysłanie towaru w piątek skutkowałoby pozostaniem Towaru w magazynie przewoźnika, co znacznie przełożyłoby się na jakość wysłanych produktów).
 2. Za terminowe doręczenia paczek odpowiada przewoźnik. Sklep nie ma wpływu, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, bądź niedostarczenie Towaru i straty spowodowane przez przewoźników, jak również opóźnienia w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Każdorazowo Sklep dokłada starań aby korzystać z usług rzetelnych i sprawdzonych firm.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego, który na żądanie otrzyma od przewoźnika. Jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji wynikającej z winy przewoźnika. Zaleca się również wykonanie dokumentacji zdjęciowej uszkodzonej przesyłki, jeżeli jest to możliwe.
 4. Przesyłki do Klienta są wysyłane od poniedziałku do srody w celu uniknięcia przestoju żywych roślin w magazynie przewoźnika.
 5. Termin dostawy do Klienta do 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni nieujętych w § 6 pkt. 5, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia Sklep wskazał krótszy termin.
 6. Bieg terminu dostawy Towaru zależy od sposobu płatności wybranego przez Klienta i liczy się w sposób następujący:
  • przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
  • płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 7. W przypadku opcji odbioru osobistego: termin gotowości Towaru do odbioru przez klienta – wynosi 1 dzień roboczy  lub termin krótszy wskazany przez Sklep. O gotowości Towaru do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta lub poprzez kontakt telefoniczny.
 8. Ważne jest, aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy  obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 9. Wszystkie zamówienia są realizowane przez Sklep według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 10. Do każdej przesyłki zawierającej Towar dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu oraz podając niezbędne dane.
 11. Wysyłka nowych zamówień jest obecnie planowana od początku wiosny 2021 roku

§ 7
FORMY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY DOSTAWY

 1. Po otrzymaniu przez Klienta drogą e-mail potwierdzenia przyjęcia oferty rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sklep.
 2. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje własnością Sklepu.
 3. Sklep proponuje i  udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  • Płatność przelewem
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  • Płatność poprzez serwis PayU oraz Przelewy24,
  • Płatność gotówką u przewoźnika przy realizacji przesyłki za pobraniem.Sklep zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, płatność za zamówiony Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.  Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Sprzedającego tj.
  PKO BANK POLSKI nr konta  PL71 1020 4795 0000 9102 0424 2533
  W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu zawarcia transakcji.
 5. W przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.  Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.
 6. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient (tj.  opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt dostawy jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed dokonaniem zamówienia. Wysokość kosztu zależy do wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności – w przypadku opcji „Za pobraniem” koszt wysyłki jest zazwyczaj droższy
 7. Klient dokonuje akceptacji kosztów dostawy wskazanych w Regulaminie w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta oświadczenia woli związania umową sprzedaży.
 8. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
 9. Sklep proponuje i  udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin.
  • Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy Inpost
  • Przesyłka kurierska pobraniowa za pośrednictwem firmy Inpost
  • Przesyłka paczkomatowa za pośrednictwem firmy Inpost

§ 8
UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej,  a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Uprawnienie do odstąpienia może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 3. Czternastodniowy termin do odstąpienia liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł  w  posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. W przypadku zamówienia, które obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient obowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 zwrócić do Sklepu Towar na adres: TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta  o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sklep dokonana zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonalności Towaru. Sklep zastrzega sobie – w razie zwrotu takiego Towaru możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
 9. Ewentualne pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować bezpośrednio na adres info@centrum-ogrodnicze.online.
 10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres Sprzedawcy TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin.
 11. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi zawsze Klient.
 12. Prawo odstąpienia od umowy Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest:
  • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. sadzonki roślin żywych, które powinny zostać posadzone niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki) (Dz. U. z dn. 24 czerwca 2014 r. poz. 827 art. 38, pkt. 4.);
  • rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. sadzonki roślin żywych, które po dostarczeniu powinny niezwłocznie zostać posadzone, czyli nierozłącznie związane z gruntem)(Dz. U. z dn. 24 czerwca 2014 r. poz. 827 art. 38, pkt. 6.) ;
  • oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

§ 9
WADY TOWARU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 3. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.
 6. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 7. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI na Stronie internetowej lub napisać reklamację i odesłać ją wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres: TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin). W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego (czternaście dni roboczych) okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 9. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.
 10. Nieprawidłowości czy niezgodności związane z zamówieniem należy zgłosić w terminie do 2 dni od momentu otrzymania przesyłki z Towarem. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie zdjęć otrzymanych produktów.
 11. Rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawySprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży w transporcie.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.
 4. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. W sprawach nieuregulowanych na stronie Sklepu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przywołanych w Regulaminie ustaw.

DEFINICJA POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego określający zasady oraz sposób świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną przy użyciu witryny internetowej www.centrum-ogrodnicze.online usług przez firmę TOP-PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch z siedzibą przy ulicy Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin.
 2. Usługodawca – to strona umowy świadcząca nieodpłatne usługi w postaci Witryny Internetowej. Usługodawcą jest firma TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch z siedzibą przy ulicy Floriana Krygiera 1 w Szczecinie (71 – 001), NIP: 5850203086, REGON: 220815312.
 3. Użytkownik – to osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 4. Witryna Internetowa – oznacza strony internetowe wraz z podstronami, gdzie Usługodawca prowadzi stronę internetową działającą w domenie www.centrum-ogrodnicze.online

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 2. Witryna Internetowa jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej treści reklamowych dotyczących towarów i usług, osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Witryny Internetowej lub strony internetowej przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY WWW

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej www.centrum-ogrodnicze.online oraz na podstronach.
 2. Korzystanie z Witryny Internetowej odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Strona internetowa jest responsywna, co oznacza, iż dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Witryny Internetowej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika strony internetowej lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Witryny Internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Witryny Internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 3
ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy;
  • Formularz reklamacyjny;
  • Sklep internetowy;
  • Newsletter.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym nie ma obowiązku informowania.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia udostępniony formularz i przesyła elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 6. Usługa Formularz reklamacyjny polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę wysłania zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towarów zakupionych poprzez sklep internetowy lub zamówienia złożonego przez telefon.W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia udostępniony formularz i przesyła elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 7. Rezygnacja z usługi Formularz reklamacyjny dostępna jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.
 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości, zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Witryny Internetowej. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 9. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Newsletter.
 10. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „Temat” wiadomości,
  • określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi.

§ 4
USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Witryny Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 5
ZGŁASZANIE ZAGROŻEŃ I NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej treści będących przyczyną naruszenia.

§ 6
PLIKI „COOKIES” I DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach korzystania z usług określonych w § 3 jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w trakcie korzystania z usług określonych w § 3 uniemożliwia skorzystanie z danej usługi.
 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 8. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 9. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Witryny Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 10. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  • zbierania danych statystycznych.
 11. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Witryny Internetowej.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Usługodawca nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o zmianie treści regulaminu.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, w szczególności Kodeks Cywilny.
Scroll to Top
×